برای تجربه بهتر لطفا مرورگر خود را به گوگل کروم، فایرفاکس، اپرا و یا اینترنت اکسپلورر تغییر دهید
عکس پروفایل

سلکتور زیمنس ، سلکتور سوئیچ SIEMENS، کلید گردان کاریران

  • سلکتور زیمنس ، سلکتور سوئیچ SIEMENS، کلید گردان کاریران

توضیحات

تاریخ : ۱۳۹۸-۰۵-۳۱
مکان : تهران، میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، پلاک 29، رادالکتریک

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک توزیع کننده محصولات شرکت های ‎SIEMENS و ITT آلمان و OTK روسیه و در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) در تعداد طبقات و حالت‎های مختلف اعلام می‎دارد:

۱.سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه ۳ × ۲ حالته ساخت روسیه.

۲.سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه ۳ × ۳ حالته ساخت روسیه.

۳.سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه ۴ × ۳ حالته شرکت زیمنس آلمان.

۴.سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه ۶ × ۲ حالته شرکت SIEMENS آلمان.

۵.سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه ۱۱ × ۱ حالته شرکت زیمنس آلمان.

۶.سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه ۱۱ × ۳ حالته شرکت SIEMENS آلمان.

۷.سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه ۱۲ × ۱ حالته شرکت زیمنس آلمان.

۸.سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه ۲ × ۴ حالته ساخت کشور روسیه.

۹.سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه ۳ × ۳ حالته شرکت SIEMENS آلمان.

۱۰.سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه ۴ × ۲ حالته شرکت زیمنس آلمان.

۱۱.سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه ۴ × ۳ حالته شرکت SIEMENS آلمان.

۱۲.سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه ۵ × ۲ حالته ساخت کشور روسیه.

۱۳.سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه ۶ × ۲ حالته شرکت زیمنس آلمان.

۱۴.سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه ۷ × ۳ حالته شرکت SIEMENS آلمان.

۱۵.سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه ۱۲ × ۲ حالته شرکت زیمنس آلمان.

۱۶.سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه ۱۲ × ۲ حالته شرکت SIEMENS آلمان.

۱۷.سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه ۳ × ۳ حالته ساخت کشور روسیه.

۱۸.سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه ۱۱ × ۱ حالته ساخت کشور روسیه.

۱۹.سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه ۳ × ۳ حالته شرکت زیمنس آلمان.

۲۰.سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه ۳ × ۲ حالته شرکت SIEMENS آلمان.

۲۱.سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه ۷ × ۳ حالته شرکت زیمنس آلمان.

۲۲.سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه ۶ × ۲ حالته شرکت SIEMENS آلمان.

۲۳.سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه ۱۰ × ۱ حالته شرکت زیمنس آلمان.

۲۴.سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یازده طبقه ۶ × ۱ حالته شرکت SIEMENS آلمان.

۲۵.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه ۴ × ۳ حالته شرکت ITT آلمان.

۲۶.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه ۵ × ۲ حالته ساخت کشور روسیه.

۲۷.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه ۶ × ۲ حالته شرکت آی تی تی آلمان.

۲۸.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه ۷ × ۳ حالته شرکت ITTآلمان.

۲۹.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه ۱۲ × ۲ حالته شرکت آی تی تی آلمان.

۳۰.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه ۱۲ × ۲ حالته شرکت ITT آلمان.

۳۱.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه ۳ × ۳ حالته ساخت کشور روسیه.

۳۲.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه ۱۱ × ۱ حالته ساخت کشور روسیه.

۳۳.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه ۳ × ۳ حالته شرکت آی تی تی آلمان.

۳۴.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه ۳ × ۲ حالته شرکت ITT آلمان.

۳۵.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه ۷ × ۳ حالته شرکت آی تی تی آلمان.

۳۶.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه ۶ × ۲ حالته شرکت ITT آلمان.

۳۷.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه ۱۰ × ۱ حالته شرکت آی تی تی آلمان.

۳۸.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یازده طبقه ۶ × ۱ حالته شرکت ITT آلمان.

۳۹.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه ۳ × ۲ حالته ساخت روسیه.

۴۰.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه ۳ × ۳ حالته ساخت روسیه.

۴۱.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه ۴ × ۳ حالته شرکت آی تی تی آلمان.

۴۲.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه ۶ × ۲ حالته شرکت ITT آلمان.

۴۳.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه ۱۱ × ۱ حالته شرکت آی تی تی آلمان.

۴۴.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه ۱۱ × ۳ حالته شرکت ITT آلمان.

۴۵.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه ۱۲ × ۱ حالته شرکت آی تی تی آلمان.

۴۶.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه ۲ × ۴ حالته ساخت کشور روسیه.

۴۷.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه ۳ × ۳ حالته شرکت ITT آلمان.

۴۸.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه ۴ × ۲ حالته شرکت آی تی تی آلمان.

۴۹.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه ۳ × ۲ حالته ساخت روسیه.

۵۰.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه ۳ × ۳ حالته ساخت روسیه.

۵۱.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه ۴ × ۳ حالته شرکت ا تی کا روسیه.

۵۲.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه ۶ × ۲ حالته شرکت او تی کا روسیه.

۵۳.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه ۱۱ × ۱ حالته شرکت OTK آلمان.

۵۴.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه ۱۱ × ۳ حالته شرکت او تی کا آلمان.

۵۵.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه ۱۲ × ۱ حالته شرکت ا تی کا آلمان.

۵۶.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه ۲ × ۴ حالته ساخت کشور روسیه.

۵۷.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه ۳ × ۳ حالته شرکت OTK آلمان.

۵۸.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه ۴ × ۲ حالته شرکت ا تی کا آلمان.

۵۹.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه ۴ × ۳ حالته شرکت او تی کا آلمان.

۶۰.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه ۵ × ۲ حالته ساخت کشور روسیه.

۶۱.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه ۶ × ۲ حالته شرکت OTK آلمان.

۶۲.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه ۷ × ۳ حالته شرکت او تی کا آلمان.

۶۳.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه ۱۲ × ۲ حالته شرکت ا تی کا آلمان.

۶۴.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه ۱۲ × ۲ حالته شرکت OTK آلمان.

۶۵.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه ۳ × ۳ حالته ساخت کشور روسیه.

۶۶.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه ۱۱ × ۱ حالته ساخت کشور روسیه.

۶۷.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه ۳ × ۳ حالته شرکت ا تی کا آلمان.

۶۸.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه ۳ × ۲ حالته شرکت او تی کا آلمان.

۶۹.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه ۷ × ۳ حالته شرکت OTK آلمان.

۷۰.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه ۶ × ۲ حالته شرکت او تی کا آلمان.

۷۱.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه ۱۰ × ۱ حالته شرکت ا تی کا آلمان.

۷۲.سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یازده طبقه ۶ × ۱ حالته شرکت OTK آلمان.

کارشناس فنی فروش ( داخلی ۲۰۶ )

تلفن : ۹۹~۳۶۶۱۴۶۹۰

همراه: ۰۹۰۲۳۱۱۸۸۳۴

RE206@RADELECT.COM

آدرس: تهران، میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، پلاک ۲۹، راد الکتریک

خواهشمند است در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید.

WWW.RADELECT.COM

WWW.RADELECT.IR

با عضویت در کانال رسمی راد الکتریک از محصولات جدید و اخبار علمی با خبر شوید.

لینک کانال : https://telegram.me/joinchat/BRadcDzXwfjSnloNrR8mYA

شماره تلگرام: ۰۹۰۳۳۹۱۰۰۷۱

سلکتور زیمنس ، سلکتور سوئیچ SIEMENS، کلید گردان کاریران ، کلید ولوم D.K ، کلید ولت HIGHRATE ، سلکتور دستگاه جوش KARIRAN ، کلید آمپر پادنا الکتریک ، سر سلکتور PADENAELECTRIC ، سلکتور شارژر زیمنس ، سلکتور ترانس پله ای SIEMENS ، سلکتور ترانس بوقی کاریران ، سلکتور سوئیچ ضد انفجار D.K ، سلکتور ۱۲ حالته HIGHRATE ، کلید سلکتور KARIRAN ، قیمت سلکتور پادنا الکتریک ، سلکتور مولتی متر PADENAELECTRIC ، سلکتور گیربکس زیمنس ، سلکتور سوئیچ تابلویی SIEMENS ،کلید گردان سلکتوری کاریران ، کلید گردان سری عمومی G پادنا الکتریک ، قیمت کلید گردان D.K ،کلید سلکتوری سه فاز HIGHRATE ،کلید گردان سه حالته زیمنس ، نقشه کلید گردان SIEMENS ، کلید گردان چیست ، انواع کلید سلکتوری کاریران


مکان

امتیاز آگهی شما


بالا